اخبار حوزه آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

راهنمای استفاده از سامانه امـور آمـوزشـی دانشگاه آزاد اسلامی آمـوزشـیـار
چهارشنبه، 16 سپتامبر 2020

راهنمای استفاده از سامانه امـور آمـوزشـی دانشگاه آزاد اسلامی آمـوزشـیـار

فیلم آموزشی راهنمای سایت آموزشیار (ویژه دانشجو) راهنمای آموزشی سایت آموزشیار (ویژه اساتید)