زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

سه‌شنبه، 24 ژانویه 2017
انتصاب دکتر لیلا سمیعی به‌ سمت رئیس شاخه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در خراسان رضوی

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

رشته تحصیلی

تاریخ

ورودی
کلیه رشته ها

1395/11/04کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها

1395/11/05کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها

1395/11/06کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها1395/11/07کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها1395/11/08کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها1395/11/09کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها1395/11/09کلیه ورودی ها
کلیه رشته ها1395/11/10کلیه ورودی ها

آخرین اخبار