پرتال اساتید

اعضای هیئت علمی

عضو هیاُت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار
عکس پرسنلینام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدارک تحصیلی ایمیل
امیرحسین فتحی نویدامیرحسین فتحی نویدکامپیوتردانشجوی دکتری
photo_2016-09-18_22-51-28متین کاتبیکامپیوتر دانشجوی دکتری
نادر عظیمینادر عظیمیریاضیفوق لیسانس
image01005-2جواد الماسیتربیت بدنیدانشجوی دکتری
farhad-samaieفرهاد سماییبرق-قدرتدانشجوی دکتری
ghorbaniبهروز قربانیحسابداریدانشجوی دکتری
photo_2016-09-19_23-05-44افسانه مدرسی رفعتمعماریدانشجوی دکتری
pppپگاه خاکیفیزیکفوق لیسانس
photo_2016-09-17_23-14-03فائزه توسلی آرامعماریدانشجوی دکتری