گروه حسابداری و مدیریت

 1. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته (عادی)
 2. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان مدرک کاردانی پیوسته
 3. چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان کاردانی ناپیوسته غیر مرتبط با حسابداری
 4. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی – گرایش (عادی) ناپیوسته مختص ورودی های نیمسال اول ۱۳۹۶ و بعد
 5. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته – متجانس «مختص دارندگان مدرک فنی و حرفه ای حسابداری یا هنرستان نظام قدیم»
 6. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته – متجانس «کاردانش حسابداری»
 7. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کاردانی پیوسته «مختص دارندگان دیپلم شاخه نظری بدون مدرک پیش دانشگاهی / نظام قدیم»
 8. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کاردانی پیوسته – نامتجانس «فنی و حرفه ای یا کار و دانش غیرمرتبط با حسابداری»
 9. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی ناپیوسته
 10. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته
 11. چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدیرت بازرگانی :

 1. چارت رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته گرایش : مختص ورودی های ۱۳۹۶ و بعد
 2. چارت رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته
 3. چارت رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدیریت دولتی :

 1. چارت رشته مدیریت دولتی مقطع کاردانی ناپیوسته گرایش مختص ورودی های ۱۳۹۶ و بعد
 2. چارت رشته مدیریت دولتی مقطع کاردانی ناپیوسته