گروه حسابداری و مدیریت

  1. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته (عادی)
  2. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان مدرک کاردانی پیوسته
  3. چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته – دارندگان کاردانی ناپیوسته غیر مرتبط با حسابداری
  4. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی – گرایش (عادی) ناپیوسته مختص ورودی های نیمسال اول ۱۳۹۶ و بعد
  5. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته – متجانس «مختص دارندگان مدرک فنی و حرفه ای حسابداری یا هنرستان نظام قدیم»
  6. چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته – متجانس «کاردانش حسابداری»
  7. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کاردانی پیوسته «مختص دارندگان دیپلم شاخه نظری بدون مدرک پیش دانشگاهی / نظام قدیم»
  8. چارت رشته حسابداری گرایش علمی کاربردی مقطع کاردانی پیوسته – نامتجانس «فنی و حرفه ای یا کار و دانش غیرمرتبط با حسابداری»
  9. چارت رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته گرایش : مختص ورودی های ۱۳۹۶ و بعد
  10. چارت رشته مدیریت دولتی مقطع کاردانی ناپیوسته گرایش مختص ورودی های ۱۳۹۶ و بعد