اخبار حوزه آموزشی، دانشجویی، فرهنگی

آمـوزش نـرم افـزار سپـیـدار (هـمـکـاران سـیـسـتـم)
سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸

آمـوزش نـرم افـزار سپـیـدار (هـمـکـاران سـیـسـتـم)

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار با همکاری موسسه دانا، آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم را برگزار می نماید. ثبت نام برای عموم آزاد است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه شود.